Nieuws biobrandstoffen


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Radioactiviteit emissies in relatie tot biobrandstof en houtstook

Slechts 1 koolstofatoom in 1.000.000.000.000 koolstof atomen is een radioactief atoom met de naam isotoop 14C. Ze zijn te vinden in de CO2, het koolzuur, geproduceerd door houtstook en biobrandstof. Het is afwezig in het CO2 dat ontstaat door het verbranden van fossile brandstof. Moeilijk te onderscheiden van het natuurlijke carbon, 14C kan de oorzaak zijn van ernstige
gezondheidsproblemen. Dit door inademing, het drinken van vloeistoffen en het eten van voedsel.

Lees verder


Biobrandstoffen niet zo ‘groen’ als gedacht

De bewering dat biobrandstoffen klimaatneutraal zouden zijn moet met een korreltje zout genomen worden, volgens onderzoekers van het Energie-instituut van de Universiteit van Michigan, nadat zij een landelijke evaluatie in de VS hadden uitgevoerd van de milieueffecten van de vervanging van brandstoffen op basis van olie door biobrandstoffen.

Lees verder


De meeste Biobrandstoffen zijn niet ‘groen’

De laatse jaren is de vraag naar veronderstelde omgevings-vriendelijke biobrandstoffen wereldwijd beduidend toegenomen; aan de ene kant, heeft dit geleid tot toename van het verbouwen van zo genoemde energie-planten en, aan de andere kant zijn vernieuwende productiemethoden voor de tweede generatie biobrandstoffen ontwikkeld. Parallel hiermee hebben experts op het gebied van de ecobalans methoden voor de beoordeling van het effect op de omgeving verfijnd en ontwikkeld. Aangezien biobrandstoffen voornamelijk afkomstig zijn uit de landbouw, wordt de ten dele controversiële discussie over de vraag of onze omgeving dit wel aan kan verlegd naar de vraag of de productie van biobrandstoffen wel te verdedigen is vanuit het oogpunt van de mogelijk negatieve gevolgen zoals bij voobeeld voorziening van levensmiddelen in tijden van droogte, of het mogelijk ontstaan van eutrophicatie (het overmatig toevoegen van organisch materiaal aan een eco-systeem vert.) van landbouwgronden.

Lees verder


Mechanics Express Concern About Ethanol

Ethanol gas is better for the environment, but mechanics are expressing concern that it might not be best for your car.

Link


Radio - De nieuwe biodiesel: Jatropha

Op 1 en 2 november vindt in Groningen een internationale conferentie plaats over de Jatropha. Dat is een nootje dat verwerkt kan worden tot biodiesel. Omdat de Jatropha overal groeit hoeft er geen regenwoud voor te sneuvelen.

Link


Biofuel study looks at cost to wildlife and environmental diversity


Voedsel of brandstof

Biobrandstoffen lijken een goede vervanging voor olie en gas. Maar er kleven nadelen aan. Bossen worden gekapt en op de akkers wordt geen voedsel meer verbouwd. Is een fairtradekeurmerk de oplossing?

Lees verder


Biobrandstof

Nederland heeft vanaf vandaag de grootste bio-brandstof-fabriek ter wereld, in Delfzijl. Er wordt daar een ander soort bio-brandstof gemaakt, dan we al kennen. De brandstof is niet van voedsel-gewassen, maar van afval-stoffen.


Radio - Uitkijken met bio-benzine in het buitenland

Autojournalist Wim Oude Weernink legt uit dat de samenstelling van bio-brandstoffen aan de pomp in Europa kan verschillen. En dat heeft gevolgen voor de auto.

Download MP3


EU wil geen palmolie meer in diesel

Europa wil geen biodiesel meer van grondstoffen uit tropische bossen of pas ontboste gebieden, gedraineerd veenland of gebieden met veel dier- en plantensoorten.

Link


Teelt biobrandstof schadelijk voor klimaat

Het Europees beleid voor biobrandstoffen werkt niet. De teelt van biobrandstoffen vergroot de uitstoot van broeikasgassen alleen maar.

Link


Biobrandstof niet altijd beter dan benzine

Biobrandstof die nu aan de pomp te koop is, is niet per definitie beter voor het milieu dan gewone benzine of diesel.

Link


Biogas klimaat voordeel groter dan eerder gedacht

Biogas uit afval produceert 95% minder uitstoot van broeikasgassen dan benzine. Dit meldt een nieuw onderzoeksrapport. Met enkele eenvoudige verbeteringen aan de biogasinstallaties kan dit cijfer oplopen tot 120% - d.w.z. dat biogas méér dan klimaatneutraal wordt. De huidige standaardcijfers geven aan dat biogas 80% minder uitstoot produceert dan benzine.

Na analyse van de biogasinstallatie in Skäne heeft een onderzoeksgroep aan de universiteit van Lund de cijfers voor rekening van het Zweeds Energie Agentschap berekend. Deze case-studie zal andere biogasstudies vergemakkelijken en optimaliseren. In Zweden zijn er ongeveer 20 soortgelijke installaties die biogas voor auto's en andere voertuigen produceren. Evenveel bio-voertuiggas wordt geproduceerd uit zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties.

Link

Nelly Busschots


Goedkope biobrandstof op komst

Het Deense biotechnologiebedrijf Novozymes brengt nog dit jaar een nieuw enzym op de markt dat het mogelijk maakt om landbouwafval om te zetten in biobrandstof tegen een concurrerende prijs. Dat heeft de onderneming dinsdag bekendgemaakt.

Link


Meer duidelijkheid over herkomst van biobrandstoffen

De duurzaamheid van de huidige biobrandstoffen - die worden toegevoegd aan benzine en diesel - is erg twijfelachtig. Voor de productie is veel landbouwgrond nodig, wat leidt tot ontbossing. Stichting Natuur en Milieu heeft daarom aangedrongen op transparantie over aard en herkomst. Met succes. De Europese Commissie heeft hiermee nu ingestemd. Minister Cramer heeft toegezegd dat Nederland daadwerkelijk gaat aangeven waar oliemaatschappijen hun biobrandstoffen vandaan
halen.

Link


Video - biodiesel please!
A trailer for a upcoming series about a guy named Byron who decides to run biodiesel in his 80's Mercedes.


Biodieselplant jatropha: wel duurzaam, geen wondermiddel

Tot voor kort werd de biodieselplant jatropha door velen beschouwd als een echte wonderplant. Jatropha is bestand tegen droogte en kan in schrale gebieden in de tropen worden aangeplant, wat zowel de plaatselijke economie als biodiversiteit ten goede komt. De plant leek dan ook het gedroomde ‘groene’ alternatief voor bio-energieteelten als oliepalm of soja, die een bedreiging vormen voor het milieu en de voedselzekerheid. Ze groeide al snel uit tot een wereldwijde hype. De consternatie was dan ook groot toen begin juni een wetenschappelijk artikel verscheen waarin gezegd werd dat de teelt van jatropha helemaal niet duurzaam was. Een Nederlandse studie in het gezaghebbende tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) stelde dat jatropha van alle bio-energieteelten de hoogste watervoetafdruk heeft. Dat betekent dat de plant meer water nodig heeft per eenheid energie die ze produceert dan de andere gewassen. Dat laatste blijkt nu helemaal niet te kloppen. Deze week publiceren wetenschappers van de onderzoeksgroep Bosecologie en –beheer van de K.U.Leuven een tegenargument in PNAS. Ze tonen met recente meetgegevens aan dat jatropha niet meer water gebruikt dan andere biodieselplanten. Toch waarschuwen de Leuvense onderzoekers voor overdreven euforie. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de oogst van jatropha vaak ver onder de verwachtingen, zeker als ze in te droge gebieden wordt aangeplant. De plant kan dan ook geen rol van betekenis spelen bij de vervanging van fossiele brandstoffen op wereldschaal. Ze kan wel van groot nut zijn voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden.


How Ethanol is a really bad idea

A short clip that explains how short sighted and under the guise environmentalism, there simply destroying our whole food industry.


Biofuels scandal + food prices

Why biofuel industry is dead -- biofuel by converting food into oil is stupid and immoral. Biodiesel, biomass, biowaste and sugar to fuel conversion into biofuels. Foor price rises. World bank report on biofuels and food prices. Ethanol and gasoline or petrol mix, European Union EU policy changes on biofuel. Biofuels policy reversal. Anti-biofuel campaigns. Biofuel blamed for food riots, hunger, food shortages, rising food prices, wheat prices, food hoarding and stockpiles. Biofuel production: speculation in food futures. Biofuel links oil price to food price. Do biofuel quotas cause starvation, Africa Asia, India, China? Competition from biofuel manufafturers for food -- poor people cannot eat, food prices rise, biofuel means burning wheat in car engines, driving vehicles on biofuel, adding ethanol to petrol / gasoline. Biodiesel, soybean price rises, rice price rises, food riots, biofuel destruction of forests for agriculture. Non biofuel reasons for rising food prices: drought, crop failure, hoarding, ban on food exports, stockpiling of food, speculation on food commodities markets. Ethics of biomass fuel generation and increased use of fertilisers.


Biofuel Backlash - World

Demand for biofuels like corn-based ethanol is leading to soaring food prices and political instability. The price of wheat and corn has doubled, hitting the poor particularly hard.

Backed by generous government subsidies, the ethanol industry is on a mission to "reduce our dependency on imported oil". Its insatiable demand for corn is "driving world commodity markets", pushing up global prices. Prices of eggs, meat and diary products have also shot up because corn is used in animal feed. "A lot of pork farmers could lose money because of high feed costs", complains farmer Randy Hilleman. But it's the poor, whose staple diet is grains, who will be most affected. "The grain it requires to fill a 25-gallon SUV tank with ethanol will feed one person for a year", explains Lester Brown, Earth Policy Institute. The ethanol boom could create unprecedented global insecurity. Already tortilla prices in Mexico have increased 60%, prompting people to take to the streets. Sceptics question if ethanol can reduce America's dependence on imported oil. Even if America's entire corn crop was converted to fuel, it would only displace 15 per cent of petrol consumption. As most ethanol plants are powered by coal, doubts have also been cast on its green credentials. But the corn lobby blames high petrol prices for rising food costs and complain of an anti-ethanol conspiracy.

Link


Biobrandstof straks overbodig

Tegen de tijd dat biobrandstof breed beschikbaar is voor auto’s, zijn er genoeg alternatieven, zegt hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders.

Link


Biobrandstof heeft geen toekomst

Nieuwe studie laat zien dat biobrandstoffen vooral ecologische schade veroorzaken.

Link


Bioenergie doet fors beroep op schaars water

De 'water footprint' van bioenergie, de hoeveelheid water die nodig is om gewassen voor biomassa te telen, is veel groter dan voor andere vormen van energie. Wel pakt het opwekken van bioelektriciteit aanmerkelijk gunstiger uit - een factor twee - dan het produceren van biobrandstof. Door de water footprint voor dertien gewassen vast te stellen, zijn onderzoekers van de Universiteit Twente in staat een verantwoorde keuze te maken voor een specifiek gewas en productieregio. Zij publiceren hun resultaten in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) van 2 juni.

In hun artikel laten de onderzoekers voor dertien gewassen de water footprint zien: de hoeveelheid water -regenwater èn irrigatie- die per GigaJoule geproduceerde energie nodig is. Voor verschillende toepassingen van biomassa presenteren de onderzoekers de impact die de teelt van de gewassen heeft op het waterverbruik. Door dit waterverbruik te koppelen aan de locatie en klimaatgegevens, is voor elk gewas ook de optimale productieregio te selecteren. Op deze manier is beter te voorkomen dat teelt van biomassa de voedselproductie in gevaar brengt in gebieden waarin water toch al schaars is, stellen de onderzoekers.

Daarmee krijgt de discussie over bioenergie een extra dimensie: tot nu toe gaat die discussie vooral over de vraag of voedselgewassen wel voor energie zouden mogen worden gebruikt. Daaronder ligt echter de vraag hoe we onze beperkte zoetwatervoorraden moeten inzetten. Water dat wordt aangewend voor bioenergie - of het nu gaat om een voedselgewas als mais of een niet-voedselgewas zoals jatropha - kan niet worden gebruikt voor de voedselproductie, voor drinkwater of voor het instandhouden van natuurlijke ecosystemen. De water footprint, ontwikkeld door prof. Arjen Hoekstra, die één van de auteurs is van het PNAS-artikel, is een krachtig hulpmiddel om dit in kaart te brengen.

1 liter diesel, 14.000 liter water
Een voorbeeld is biodiesel, dat uit koolzaad, soja of jatropha wordt gemaakt. Gemiddeld is voor een liter biodiesel uit koolzaad of soja 14.000 liter water nodig. De water footprint voor koolzaad ligt in West-Europa echter beduidend lager dan in Azië. Voor soja heeft India een hoge water footprint, terwijl landen als Italië en Paraguay gunstiger cijfers laten zien. Jatropha, dat in opkomst is als gewas voor biomassa, heeft met gemiddeld 20.000 liter water voor een liter biodiesel een nog ongunstiger water footprint.


Global Pulse: Biofuel - Another Flawed Policy?

President Bush promised to expand American biofuel production, but the result has been worse than nothing. Corn is a poor source for energy, but growing it and other staples as fuel has caused food prices worldwide to explode - even as the scarcity of flex-fuel vehicles means no significant increase in U.S. biofuel use. Now the U.N. is worried about rising food costs, while environmentalists see entire regions torn up to grow fuel crops. The great ethanol boom of 2007 goes bust, this week on Global Pulse.


Biofuels Are Bad for Feeding People and Combating Climate Change

Converting corn to ethanol in Iowa not only leads to clearing more of the Amazonian rainforest, researchers report in a pair of new studies in Science, but also would do little to slow global warming—and often make it worse.

Lees verder


Biofuel crops may worsen global warming

Converting land for biofuel crops results in major carbon emissions and actually worsens the problem of global warming instead of mitigating it, says a new study.

Lees verder


Bio-Fuel toasting the Indonesian rainforests

Whilst teeming with a vast diversity of life, Indonesia's lush rainforests are quite simply disappearing -- meaning that its eco-system and climate processes are sorely being affected. 75 percent of the nation's rainforests have already been cut down by loggers wishing to exploit the opportunity to make huge profits feeding the insatiable worldwide demand for timber. Many of the logging companies act illegally, aided by distributive corruption at every level of bureaucracy. The area of destroyed rainforests is almost incomprehensibly huge -- an area the size of 300 football pitches is destroyed every single hour, and an area of rainforest the size of the nation of Wales disappears every year. However once the rainforest has been taken it is soon replaced by thousands of acres of palm oil trees which, once being used merely for the food and cosmetic industries, are now seen to be hugely profitable due to the growing global need for bio-fuels particularly in China, India and Europe. The palm oil boom is built on the ruins of rainforests that will never return. Put simply, Indonesia's rainforests and the so-called "lungs of the world" are going up in smoke.


Is Biofuel Policy Harming European Biodiversity?

Current estimates state that transport is responsible for about 25% of the energy-related greenhouse gas emissions worldwide. While biofuels are seen as a possible means to reduce these emissions, they are under heavy discussion in terms of economic cost benefits and their environmental and social impacts. The EU promotes the production of biofuels and has set a target of 5.75% share of biofuels in the transport section for all EU Member States by 2010, and a target of 10% to be reached by 2020. Currently, the biofuel crops consist mainly of commonly known arable crops, such as cereals, maize or rape seed. Increasing the share of these crops could lead to the expansion of cultivated areas, and in turn, to an increasing pressure on the environment, habitat loss and biodiversity decrease, especially if forest, grassland, peatland and wetlands are converted into monoculture plantations for biofuels crops. The so-called second generation biofuel crops, produced from nonfood, ligno-cellulosic materials such as wood, energy grass or any other cellulosic biomass, which are being developed, offer an alternative. The effects of their production on biodiversity are estimated to be less drastic than that of regular arable crops.

Lees verder


Asia-Pacific nations urged to study biofuels more carefully

Scientists say there is an urgent need to support the current rush toward major decisions on biofuel policies in Asia and the Pacific with solid research and unbiased information about their potential benefits, impact and risks.

Lees verder


Food versus fuel

Concerns over shortage of food are emerging. This has fuelled a “food versus fuel” debate across the world. A significant part of grains (corn/maize and wheat) is diverted for ethanol and of vegetable oils for bio-diesel. Bio-fuel feedstock (corn, wheat, cane, oilseeds/vegetable oils) prices are shooting up even as supplies for food and feed sectors are tightening. As feed prices rise, meat, poultry and dairy prices will rise too.

Lees verder


MSU's discovery of plant protein holds promise for biofuel production

Scientists at Michigan State University have identified a new protein necessary for chloroplast development. The discovery could ultimately lead to plant varieties tailored specifically for biofuel production.

Lees verder


BIOFUELS: Driving a Catastrophe

The target-driven global market for biofuels is causing unprecedented destruction of many of the most biodiverse ecosystems on earth including Indonesia's ancient tropical peat forests. In an interview with Sky News Deepak Rughani from Biofuelwatch calls for a moratoriium on large-scale biofuel monocultures and warns of collapse of ecosystems critical to climate stabilisation.


Factual Analysis Debunks Corn Ethanol Industry’s Call to Waive Clean Air Act Fuel Standards

The corn ethanol industry is misrepresenting scientific facts in efforts to dupe the Environmental Protection Agency (EPA) into waiving critical public health protections for the sake of boosting ethanol sales. In a letter delivered today, Environmental Working Group (EWG) urged EPA Administrator Lisa Jackson to reject a petition by leading ethanol industry group Growth Energy to waive restrictions under the federal Clean Air Act so that fuel blenders can add up to 50 percent more ethanol to gasoline, raising engine fuel’s maximum ethanol content from 10 percent (E10) to 15 percent (E15).

Lees verder


Ethanol-Gasoline Fuel Blends May Cause Human Health Risks and Engine Issues

In March 2009 corn ethanol producers asked for help from the federal government to expand their industry. Growth Energy, a consortium of ethanol producers, petitioned the Environmental Protection Agency (EPA) to allow 50% more ethanol in gasoline than is currently permitted, requesting approval for E15 fuel (a mixture of gasoline with 15% ethanol) (Growth Energy 2009).

Lees verder


Biofuels vs. Food

Energy Biosciences Institute Executive Director Chris Somerville discusses the food versus fuel debate in the context of the advanced bioenergy research initiative at UC Berkeley.


The Great Ethanol Scam

A lot of farmers switched over to corn in recent years, but that might not have been the best move. First, High Fructose Corn syrup has been getting bashed lately for being an unhealthy sweetener. Ethanol is the next target. Not only is ethanol proving to be a dud as a fuel substitute but there is increasing evidence that it is destroying engines in large numbers.

Lees verder


Big Oil Gets Behind Cellulosic Ethanol?

Back in March, Tom Philpott flagged some moves from Shell Oil and Valero Energy (the largest U.S. oil refiner) that indicated Big Oil was falling for biofuels. Now, the NYT shows Tom had it right with a piece detailing the increasing amount of money Big Oil is spreading around to biofuel startups. This comes despite Big Oil’s historical hostility to the ethanol industry.

Lees verder


Black carbon pollution emerges as major player in global warming

Black carbon, a form of particulate air pollution most often produced from biomass burning, cooking with solid fuels and diesel exhaust, has a warming effect in the atmosphere three to four times greater than prevailing estimates, according to scientists in an upcoming review article in the journal Nature Geoscience.

Lees verder


Biofuels Could Hasten Climate Change

A new study finds that it will take more than 75 years for the carbon emissions saved through the use of biofuels to compensate for the carbon lost when biofuel plantations are established on forestlands. If the original habitat was peatland, carbon balance would take more than 600 years. The study appears in Conservation Biology. The oil palm, increasingly used as a source for biofuel, has replaced soybean as the world’s most traded oilseed crop. Global production of palm oil has increased exponentially over the past 40 years. In 2006, 85 percent of the global palm-oil crop was produced in Indonesia and Malaysia, countries whose combined annual tropical forest loss is around 20,000 square kilometers. Conversion of forest to oil palm also results in significant impoverishment of both plant and animal communities. Other tropical crops suitable for biofuel use, like soybean, sugar cane and jatropha, are all likely to have similar impacts on climate and biodiversity.

Lees verder


Green fuel may increase asthma rates

Green fuels used in school buses may increase asthma rates, warn experts.

Lees verder


Ethanol Production Could Jeopardize Soil Productivity

There is growing interest in using crop residues as the feedstock of choice for the production of cellulosic-based ethanol because of the more favorable energy output relative to grain-based ethanol. This would also help provide a solution to the debate of food versus fuel, because less of the grain would be diverted to ethanol production, leaving more available for food and feed consumption. Crop residues are viewed as a low cost and readily available source of material since more than 50% of crop production is residues. However, crop residues should not be considered simply a waste or benign material. They possess a critical role in sustaining soil organic matter. Consequently, extensive removal of crop residues for ethanol production—or for other industrial purposes—may impact the long-term productivity of soils.

Lees verder


The water footprint of biofuels - A drink or drive issue?

Ensuring inexpensive and clean water is a challenge that is likely to intensify as increased demand for biomass-derived fuels grows. Are we ready for fifty gallons of water per mile driven?

Lees verder


 

 


 


View My Stats